Avtalebetingelser

ORGNR: 556639-4556
KONTAKT: Digital Garden, Box 20, 452 21 Strömstad - Telefon: 0526-121 35
DATO PUBLISERT:    06.04.2011
SIST ENDRET: 10.12.2013 

 


 1. Allmänt

  Digital Garden AB, org. nr 556639-4556 ("Uniweb") säljer domännamn, webhotell, It-tjänster, design och serverhousing (“Tjänster”). Med Kunden avses i dessa allmänna villkor varje myndig privatperson eller juridisk person som köper Tjänster av Uniweb. Dessa allmänna villkor ska tillämpas när parterna skriftligen avtalat därom vid försäljning av en Tjänst (”Avtalet”). Avvikelser från dessa allmänna villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

  Kunden äger inte rätt att vidarebefordra eller sälja Uniwebs Tjänster till andra. Kunden kan dock delegera drift och uppdateringar av webbsidorna etc. till en annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

 2. Domännamn

  Uniweb ansvarar för att en ordentlig ansökningsprocess äger rum vid registrering av domäner oavsett om det gäller sökning, registrering, parkering, eller administration av domännamn. Kunden äger rättigheterna till den domän som tilldelas Kunden och har fullständig rätt att överföra domännamnet till en annan ägare (fysisk eller juridisk person) förutsatt att samtliga eventuella avgifter Uniweb har fastställt för överföring av domännamn erläggs av Kunden samt förutsatt att övriga villkor enligt dessa allmänna villkor iakttas. En överföring av domänen innebär inte ändring i sak i avtalet gällande parkering, domänadministration etc. Kunden ansvarar själv för att de formulär som krävs för överföring av domännamn är korrekt ifyllda och skickade till Uniweb.

  1. Drift av domän
   Det är Kundens ansvar och risk att dennes beställning inte strider mot toppregistrarens namnpolitik och riktlinjer innan tilldelning av det aktuella domännamnet sker. Uniweb skall eftersträva att informera Kunden om toppregistrarens riktlinjer. Kunden är ansvarig för att beställningen inte strider mot gällande regler för registrering under respektive domäner. Dessa regler skall bestämmas av den lokala registreringsauktoriteten. För .se-domännamn är denna Stiftelsen för Internetinfrasktruktur (ISS), för internationella toppnivådomännamn (.com/.net/.org) är denna ICANN. För övriga gäller Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy antagen av ICANN.

   Kunden är själv ansvarig för att skaffa information om andras eventuella immateriella rättigheter innan registrering och/eller användning av det aktuella domännamnet sker. Kunden skall hålla Uniweb helt skadeslös vid stämning i tvister som kan uppstå mellan parter i eventuella rättighetskonflikter. Vid beställning av ett domännamn binder sig Kunden juridisk till köpet för hela avtalstiden.

   Krav om relation till USA i förbindelse med registrering av .us-domännamn är närmare beskrivet här.

   Avgiften for domännamn består av en årlig avgift för upprätthållelse av rättigheterna till ett domännamn.

   Vid beställning av endast domännamn (alltså parkering av domänen på Uniwebs DNS-server) kommer domänadressen att visa Uniwebs parkeringssida.

  2. Domänadministration
   Kunden äger inte rätt att överföra sina rättigheter och förpliktelser under Avtalet utan att skriftligt samtycke därom först erhålls från Uniweb. Ett sådant samtycke förutsätter att Kunden har betalt för samtliga de Tjänster som är beställda fram till slutet av pågående avtalsperiod.


   Kunden har rätt att flytta sitt domännamn till en annan leverantör, men är fortsatt ansvarig för att till Uniweb erlägga samtliga kvarstående kostnader som löper fram till slutet av pågående avtalsperiod.

   Efter att registreringen av ett domännamn är genomförd äger Kunden endast rätt att avbryta registreringen eller häva köpet i enlighet med de regler som framgår av konsumenttjänstlagen (1985:716). Uniweb förbehåller sig rätten att neka behandling av beställda domännamn.

  3. Domäninformation
   Domänansökan utförs av Uniweb mot bakgrund av information som Kunden lämnat. 

   Kunden ansvarar själv för att all information som denne uppger är riktig. Genom att uppge fel namn, kontaktperson, gatuadress, postadress, e-postadress, organisationsnummer etc. kan Uniweb, efter eget val, välja att radera beställningen. 

   All korrespondens gällande exempelvis prisändring, varsel om onormalt hög trafik och annan kundinformation sker per e-post eller telefon. Eventuella meddelanden från Uniweb till Kunden räknas som mottaget och uppfattat, förutsatt att Uniweb kan påvisa att detta meddelande har skickats.

  4. Kontaktinformation och ägare av domän («whois-information»).
   Kunden ansvarar själv för att den information som denne uppger vid nyregistrering av domän är riktig. Kunden ansvarar själv för att den information som denne uppger vid flytt av domän till Uniweb är riktig. Observera att ägarens namn och organisationsnummer inte uppdateras för .se-domäner vid flyttning. Uppdatering av ägarinformation görs via en ägarskiftesprocess.
  5. Kunden ansvarar själv för att den information som denne uppger vid ägarskifte av domän är riktig.
   Kunden ansvarar själv för att all whois-information kontinuerligt uppdateras och är riktig. Kunden ska själv ansvara för uppdatering av denna information via kontrollpanelen på uniweb.se för varje domän.
  6. Kunden ansvarar själv för nödvändigt genomförande av ägarskifte.
 3. Webbhotell

  Vid köp av webbhotell ges Kunden tillgång till de tjänstemaskiner som Uniweb vid den aktuella tidpunkten använder. Webbhotell är till för privatpersoners, föreningars eller företags hemsidor. Uniweb erbjuder gratis support på de tjänster som ingår i Webbhotellet via e-post, telefon och information på Uniwebs webbsidor.

  1. Webbkapacitet
   Om Kundens webbsidor överbelastar den avtalade lagringsmängden, under en period överstigande en månad, ska Uniweb informera Kunden om detta samt rekommendera Kunden att uppgradera Tjänsten. Om Kunden inte inom en månad vidtar ändringar i enlighet med Uniwebs rekommendationer, betraktas detta som en beställning på uppgradering av Tjänsten till nästa nivå. Tjänsten faktureras Kunden efter satserna för den uppgraderade nivån.
  2. Webbinnehåll
   Kunden ansvarar själv för att producera, lägga upp och uppdatera den information som önskas på eget internetområde. Allt innehåll som läggs ut på servern är Kundens ansvar och Kunden behåller själv ägarskapet till materialet. Kunden ansvarar själv för att allt material som läggs ut på servern och att detta material inte strider mot lagar och upphovsrättsliga bestämmelser. Kunden ansvarar även för att eventuella nödvändiga tillstånd från offentlig eller annan myndighet föreligger. Kunden ska hålla Uniweb skadeslös för varje krav från tredjeman som riktas mot Uniweb gällande påstått olagligt innehåll på Kundens webbhotell.


   Kunden ansvarar själv för att ta backup på all information/data som lagras på Uniwebs server. Uniweb har inget ansvar för information/data som lagras på Uniwebs server och som eventuellt förloras, oavsett anledningen därtill.

  3. Trafik
   Webbhotell hos Uniweb har i utgångspunkten obegränsad överföringsmängd. Detta begränsar sig dock till Uniwebs och Kundens linjekapacitet. Syftet med detta är att förhindra att en webbsida, som under en kort period får hög trafik, blir stängd. Trafiken kan bara vara relaterad till Tjänsten (se 3b). Detta innebär att webbhotell hos Uniweb inte kan användas med syfte att distribuera data/dela filer över Internet. Exempel på detta kan vare filmer, ljud eller andra typer av filer.


  Vid missbruk där sådan trafik tar orimligt stor bandbredd förbehåller sig Uniweb rätten att stänga av Tjänsten på obestämd tid.  Om Kunden har lagt ut programvara som förorsakar fel och problem på servern som belastar andra Kunder på samma server, är Kunden skyldig att vid Uniwebs skriftliga begäran därom, ta bort den aktuelle programvaran från servern. Om Kunden trots nyss nämnda skyldighet underlåter att ta bort programvaran från servern, förbehåller sig Uniweb rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. I särskilt allvarliga fall förbehåller Uniweb sig rätten att därtill stänga Kundens webbsida utan varsel, med omedelbar verkan.

 4. E-post

  Det är inte tillåtet att använda Uniwebs servrar till massutskick av e-post med oönskat reklambaserat innehåll (spam). Vid rapportering om sådant missbruk har Uniweb rätt att stänga ned Tjänsten med omedelbar verkan. 

  Det är inte tillåtet med massutskick av e-post till personliga e-postadresser utan att mottagaren har gett avsändaren aktivt samtycke till att motta sådan e-post. Exempel på personligare e-postadresser är förnamn.efternamn@firma.tld, namn@firma.tld, osv. Vid rapportering om sådant missbruk har Uniweb rätt att stänga ned Tjänsten med omedelbar verkan.

  Det är inte tillåtet med massutskick av nyhetsbrev från e-postkonton eller webbhotell som ligger hos Uniweb. För utskick av nyhetsbrev krävs en dedikerad IP-adress. Vid svartlistning av denna IP-adress är Kunden själv ansvarig för att e-postadressen sedan blir vitlistad.

  Vid orimligt mycket spam in till Uniwebs e-postservrar har Uniweb rätt att blockera IP-adresser och hela geografiska områden utan att varsla Kunden. Kunden kommer inte kunna motta e-post från de spärrade områdena eller de spärrade IP-adresserna under perioden blockeringen är aktiv.

  1. Begränsningar – utskick från e-postkonto 

   Allt utskick av e-post skall ske med hänsyn till villkoren beskrivna i punkt 4. I tillägg gäller följande begränsningar för e-post skickat från ett vanligt e-postkonto: 

   § Det är inte tillåtet att skicka e-post till fler än 500 mottagare inom en period av 24 timmar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka e-post till fler än 2 500 mottagare inom en period av 30 dagar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka mer än 500 e-post till samma mottagare inom en period av 24 timmar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka mer än 2 500 e-post till samma mottagare inom en period av 30 dagar.

  2. Begränsningar – utskick från webbhotell

   Allt utskick av e-post skall ske med hänsyn till villkor beskrivna i punkt 4. I tillägg gäller följande begränsningar för e-post skickat från webbhotell: 
   § Det är inte tillåtet att skicka e-post till fler än 500 mottagare inom en period av 24 timmar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka e-post till fler än 2 500 mottagare inom en period av 30 dagar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka mer än 500 e-post till samma mottagare inom en period av 24 timmar. 
   § Det är inte tillåtet att skicka mer än 2 500 e-post till samma mottagare inom en period av 30 dagar.

 5. Support

  Vid support utöver Uniwebs Tjänster faktureras en konsultkostnad på kr. 1 200 per timme exkl. moms. Support på webbutveckling/webbdesign faller in under Uniwebs konsulttjänster och omfattas således ej av Tjänsten.

 6. Betalning/Betalningsansvar

  Vid beställning av domännamn, webbhotell och/eller e-post kan företagskunder välja att faktureras efter att Tjänsten är levererad eller att förhandsbetala via internet med Mastercard eller Visa. Privatpersoner faktureras normalt inte vid nyregistreringar. Fakturor som skickats via post har 14 dagars betalningsfrist samt innebär en kostnad på 45 kr inkl. moms i administrationsavgift. Vid utebliven betalning kommer Kunden oberoende av e-postfaktura, att motta en skriftlig påminnelse (krav) från Uniweb med en påminnelseavgift. Tilläggsavgifter omfattar då en påminnelseavgift plus löpande ränta enligt räntelagen. Om kravet inte betalas skickas ärendet till inkasso där ytterligare ränta och avgifter tillkommer enligt inkassolagen. Inbetalning av inkassokrav skall göras till Inkassoföretagets kontonummer. Kunden ansvarar själv för att kontaktuppgifterna är uppdaterade så att påminnelse om utebliven betalning kommer fram.


  Ränta och avgifter på betalningsfordringar som inte blir betalda kommer att belasta nästkommande faktura. Uniweb förbehåller sig rätten att debitera en administrationsavgift på 95 kr vid tillbakabetalning av överbetald faktura. Tillgodohavande belopp som understiger150 kr överförs till nästkommande faktura som ett tillgodobelopp. I det fall betalning företas från utlandet, skall Kunden stå för betalningsomkostnaderna i alla banker. Vi rekommenderar därför alltid att använda vår betalningslösning online för Visa eller MasterCard vid betalning från utlandet. Faktura vid domänregistrering kommer att innehålla kostnader för registrering samt drift av domännamnet första året. Därefter gäller en fast, årlig avgift. NIC-SE fakturerar .se-domännamn separat från och med år 2 enligt då gällande prislista. Alla Tjänster från Uniweb faktureras 12 månader i taget och beloppen är inte återbetalningsbarra om Tjänsten sägs upp/flyttas inom ett år.

  Om Kunden inte har betalat förfallen faktura inom två (2) månader från fakturans förfallodatum äger Uniweb rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kundens rätt till domännamnet borfaller därmed i sin helhet och ägarskapet överförs till Uniweb och tillhörande Tjänster kommer att spärras. Uniweb är inte ansvarig för förlust av domäner som sker till följd av försenad betalning. Kundens betalningsansvar för förfallna fakturor kvarstår dock i sin helhet även efter det att Avtalet upphört att gälla. För det fall Kunden därefter erlägger full betalning för förfallna fakturor inklusive ränta och eventuella tilläggsavgifter kan Tjänsten, på Kundens begäran, öppnas igen av Uniweb förutsatt att Kunden även erlägger en återöppningsavgift om 160 kr exkl. moms.

 7. Allmänt om uppsägning

  Vid uppsägning av Avtalet och/eller Tjänsten blir all information kopplad till denna Tjänst raderad från våra servrar. Om Tjänsten gäller domänparkering eller drift av domän, kommer domänen inte bli förnyad hos domänens toppnivåregistrar efter uppsägningen.

  1. Uppsägning från Kundens sida
   Varje avtalsperiod är fast och omfattar en period om 12 månader. Avtalet kan ej sägas upp till upphörande i förtid under en pågående avtalsperiod om inte annat skriftligen avtalets. Om Avtalet inte sägs upp senast 30 dagar före avtalsperiodens slut löper Avtalet vidare i 12-månaders perioder med en uppsägningstid på 30 dagar. Om Kunden inte mottar en skriftlig bekräftelse från Uniweb om att uppsägningen mottagits, räknas uppsägningen inte som mottagen. Vid köp av Tjänster hos Uniweb som löper i en fast avtalsperiod, accepterar Kunden Tjänsten som levererad när Tjänsten är aktiverad och är tillgänglig för Kunden. Från och med att Tjänsten är tillgänglig är den inte under några omständigheter återbetalningsbar under den fasta avtalsperioden. Kunden måste således betala för Tjänsten hela avtalsperioden ut.
Uppsägning av Avtalet skall ske via Kundens kontrollpanel under abonnemangsöversikten.

  2. Uppsägning från Uniwebs sida
   För det fall Kunden väsentligen bryter mot Avtalet och/eller dessa allmänna villkor (såsom t.ex. men ej begränsat till brott mot punkterna 3 och 4) äger Uniweb rätt att när som helt under avtalsperioden säga upp Tjänsten och Avtalet till upphörande med omedelbar verkan. 

   I sådan händelse kommer Uniweb att neka Kunden tillgång till Tjänsterna och Tjänsten kommer således att avslutas med omedelbar verkan med påföljd att information raderas utan föregående varsel till Kunden. Kunden bär själv risken för det fall nekad tillgång till Tjänsterna påverkar funktionaliteten för en annan tjänst. Kundens betalningsförpliktelser kvarstår dock hela avtalsperioden ut oaktat om Avtals sagts upp till förtida upphörande.

 8. Prisändringar

  Samtliga priser för Tjänsten kan ändras ensidigt av Uniweb, prisökningar kan göras med minimum 1 månads varsel, och träder i kraft från och med en ny avtalsperiods början. Meddelande om prisändringar skickas till e-postadressen som Kunden har uppgett i Kundens kontrollpanel på uniweb.se. Kunden kan inom samma frist säga upp Avtalet till upphörande, om prisändringen inte accepteras.

  Kunden är skyldig att informera Uniweb om eventuella ändringar av kontaktuppgifter, såväl företagsadress/bostad som e-postadress. Om Kunden ändrar adress och/eller e-postadress under avtalsperioden utan att meddela Uniweb, och Kunden av denne orsak inte mottar meddelanden som Uniweb skickar Kunden, anses Kunden likaväl ha mottagit meddelandet från Uniweb.

  Samtliga priser som uppgetts på Uniwebs hemsida, samt i all e-postkorrespondens, är inklusive moms, om inte annat anges. Eventuella ändringar av moms eller andra statliga avgifter, inklusive avgifter från domänleverantör, kommer att vidarebefordras till Kunden vid första betalningstillfälle efter att ändringen har trätt i kraft.

  Uniweb förbehåller sig rätten till årlig prisjustering av löpande avtal i enlighet med ändringar i konsumentprisindex utan varsel.

 9. Force majeure

  Om genomförande av Avtalet helt eller delvis hindras, eller i väsentlig grad försvåras av förhållanden som ligger utanför parternas kontroll, suspenderas parternas plikter i den utsträckning som efter förhållandet är relevant, under så lång tid som förhållandet varar. Sådana förhållanden inkluderar, men är inte begränsade till, strejk, lockout, linjefel hos teleoperatör, samt alla andra förhållanden som bedöms som force majeure.

 10. Reklamation och ångerrätt

  Fel som täcks av Kunden ska utan oskäligt uppehåll efter att felet upptäckts meddelas Uniweb per post. Följer inte Kunden reklamationsbestämmelsen i föregående punkt mister Kunden rätten till att göra missförhållandet gällande gentemot Uniweb.

  1. Ångerrätt
   Ångerrätt gäller endast för konsumenter, inte för företag (juridiska personer). Vid registrering av en domän enskilt, eller tillsammans med webbtjänster som kräver organisations- eller företagskoppling, kan Kunden således inte åberopa någon ångerrätt.

   För Uniwebs webbhotell, e-posttjänster och databastjänster gäller 14 dagars ångerrätt för konsumenter enligt distans- och hemförsäljningslagen. Kunden får i sådan händelse hela beloppet återbetalt med de undantag som följer av gällande lag. 


   Vid beställning av domäntjänster gäller ej 14 dagars ångerfrist. Domäntjänsten är levererad när registrering av användarrätt har ägt rum hos toppnivåregistraren, och Tjänsten kan därför inte avbeställas efter denna tidpunkt. Ångerrätten kommer med detta bortfalla i samband med att Tjänsten har gjorts tillgänglig för Kunden. Detta gäller dock ej om domäntjänsten beställts av en konsument.

 11. Ersättningsansvar

  Uniweb kan bara hållas ersättningsansvarig för fel som orsakats av grov oaktsamhet eller uppsåt. Uniweb är endast ansvarig för skador som förorsakats vid grov eller medveten oaktsamhet eller uppsåt från Uniwebs sida.

  Uniweb är bara ansvarig för direkta ekonomiska förluster som en möjlig följd av kontraktsbrottet (direkt skada). Uniweb ansvarar ej för indirekta förluster såsom t.ex. men ej begränsat till minskad eller bortfallen produktion eller omsättning för Kunden eller dennes kunder, tredjepartsförlust eller annan indirekt eller härledd förlust.

 12. Ansvarsbegräsning

  Uniwebs ersättningsansvar är i alla tillfällen begränsat till Kundens direkta förlust och är begränsat till ett belopp motsvarande avgiften som Kunden erlagt för Tjänsterna under pågående avtalsperiod.

  Uniweb kan ej hållas ansvarig för de fall då användare av Internet – medvetet eller omedvetet – skaffar sig tillgång till Kundens dataresurser och förstör eller försvårar informationsflödet. Kunden har själv ansvar för att försäkra sig om att användarnamn och lösenord inte tillkännages för obehöriga.

  Uniweb är ej ansvarig för innehållet hos sökmotorer, whois-databaser och andra externa internet-resurser. Uniweb är ej ansvarig för innehållet på servern.

  I det fall det har avtalats om backup av servern, kan Uniweb inte hållas ansvarig för problem med backup som orsakats av problem med defekt hårdvara eller mjukvara. 
  Uniweb kan stänga ned Kundens Tjänster i en kortare period för underhåll, omstrukturering eller liknande. Uniweb skall meddela Kunden om sådana händelser i god tid, i den grad det är möjligt, och Kunden kan inte kräva ekonomisk eller annan ersättning med anledning av detta.  Uniweb har ingen kontroll över information som hanteras på Webbhotellet och Uniweb är därmed inte heller ansvarig för direkta eller indirekta skador eller förluster som kan uppstå som följd av avsiktlig eller oavsiktlig användning från Kundens sida. Uniweb är heller inte ansvarig för skada som uppstår till följd av virus eller hackning eller andra oförutsedda angrepp som kan påverka Uniwebs servrar.

 13. Ändringar i Uniwebs avtal

  Vid ändringar av Avtalet och dessa allmänna villkor informerar Uniweb om ändringen i nyhetsbrev till Kunderna samt genom information på uniweb.se innan ändringarna träder i kraft. Ändringarna i Avtalet och de allmänna villkoren verkställs för Kunden med verkan från och med den närmast följande fakturas första förfallodag. Ändringarna räknas som accepterade om invändningar inte har framförts skriftligen av Kunden innan förfallodatum. Uppdaterade avtalsvillkor finns på https://www.uniweb.se/tjansteavtal/ 


 14. Tryckfel

  Uniweb reserverar sig mot eventuella skriv-/ tryckfel, något som kan innebära att vi inte kan leverera enligt informationen på våra hemsidor, vår marknadsföring eller på annat sätt. Varken Uniweb eller Kunden är bunden till Avtalet om den andra parten var medveten om, eller borde ha varit medveten om, att ett skriv-/tryckfel existerade.

 15. Tillämpad lag och tvistlösning

  Avtalet och dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt. Tvister mellan Kunden och Uniweb skall försöka lösas genom förlikning. Om tvisten inte löses genom förlikning inom trettio - 30 - dagar efter att en av parterna har varslat den andra parten om tvisten, skall tvisten lösas av allmän domstol varvid Uddevalla tingsrätt ska vara exklusivt forum i första instans.